Stanislav Grof

Průkopníkem v oblasti porodního traumatu se stal Stanislav Grof, který spojil tuto oblast s duchovním rozměrem a stal se zakladatelem transpersonální psychologie. Výzkumem v této oblasti strávil 40. let, z toho polovinu se zabýval terapií s použitím psychedelických látek (převážně LSD), nejprve v Československu ve výzkumném ústavu psychiatrickém a později ve Spojených státech v Marylandském středisku psychiatrického výzkumu, také vedl program státního výzkumu psychedelických látek v USA. To vše ještě za doby kdy experimenty s těmito látkami, byly v rámci výzkumu povoleny. Od roku 1975 pracuje na technice holotropního dýchání, kterou vyvinul se svou ženou Christinou. Je to vysoce účiná metoda léčení a zkoumání vlastního nevědomí.

I když se porodnímu traumatu věnuji pomocí jiných metod, výsledky jsou obdobné. Grofovi dlouholeté zkušenosti a výzkum přinesli do oblasti psychologie velký zdroj kvalitních informací, bez kterých bychom jen těžko mohli tyto úrovně naší existence hlouběji rozkrývat. Proto mu za jeho práci patří i mé díky.

První matrice

Prenatální období se dělí na tři trimestry, které Grof řadí do první matrice, která tematicky vypovídá o prvotní jednotě s matkou. Zde si plod není vědom žádných hranic nebo omezení a ani nerozlišuje mezi vnitřním a vnějším. Zážitky se zde vážou k tématice mořského světa, se kterým se můžeme plně ztotožnit. Plod je ve své podstatě vodní tvor. Pozitivní nitroděložní zážitky navozují pocity bezpečí a archetypálně vyvolávají bezpečné lůno životodárné Matky přírody.

Pokud byl z nějakého důvodu nitroděložní vývoj narušen, nabýváme pocitu temného a zlověstného ohrožení a často vnímáme, že jsme čímsi otráveni. Vody jsou znečištěny a propojeny s vizemi archetypálních děsivých a démonických bytostí nebo pocity zrádného a všudypřítomného zla.

Možné problémy v životě

S touto matricí se pojí různé závislosti (alkohol, drogy), ale také různé druhy úniků, deprese, nechuť žít a sklony k sebevražednému jednání. Je zde skrytá touha uniknout tlakům vnějšího světa a navrátit se zpět do bezpečí mateřského lůna. Také je tu přítomná touha po transcendenci.

Druhá matrice

Druhá matrice se vztahuje k počátku porodu, kde zažíváme kosmické pohlcení, bezvýchodnost a peklo. Stahy a tlaky většinou vnímáme jako vtahování do obrovského víru. Celý svět se ocitá v ničivých záplavách, což může být provázeno výjevy pohlcujících nebo škrtících nestvůr, například mořských nestvůr, draků, obrovských hadů, tarantulí nebo chobotnic. Paralyzující ohrožení života může vést k velké úzkosti. Objevuje se zde sestup do hlubin, podsvětí, říše smrti nebo pekla.

Dochází zde k děložním stahům, ale děložní hrdlo ještě není otevřeno. Každý stah vyvíjí silný tlak na děložní tepny a plod se ocitá v nebezpečí nedostatku kyslíku. Prožíváme bolest a naprostou beznaděj a bezmoc. Naše pocity osamocení, viny a absurdity života mohou dosahovat transpersonálních rozměrů. Ztrácíme pojem lineárního času a jsme přesvědčeni, že tato situace nikdy neskončí. Tento stav lze označit jako pocity umírání a zmaru. Ztotožňujeme se s lidmi a postavami, které prošli bolestným osudem.

Možné problémy v životě

Pokud člověk žije pod vlivem této matrice, není schopen svůj život, ani svět vnímat pozitivně. Celý život se jeví jako absurdní, bezvýznamný a nesmyslný. Také tu jsou přítomny různé strachy, úzkosti a fobie, jako strach ze smrti, vody, blesků, elektrického proudu, zvířat, cestování autem, letadlem, podzemní dráhou. Fobie z mateřství – těhotenství a porodu, fobie z malých a velkých prostor, výšek.

Třetí matrice

Třetí matrice je průchodem porodními cestami, kde prožíváme zápas smrti a následné znovuzrození. Zde se děložní hrdlo matky otvírá a plod prochází porodními cestami, hlava sestupuje do pánevní oblasti. Děložní stahy pokračují, ale děložní hrdlo je oproti minulé fázi již otevřeno. Pupeční šňůra se zde může přitlačit k pánevnímu otvoru, může se omotat kolem krku nebo pasu a také placenta může plodu bránit v cestě. K vyjmutí může být použito kleští nebo vyjmutí císařským řezem.

Tato matrice představuje pestrý a složitý zážitkový vzorec. Tato fáze je velice často spojená s dušením. Jedná se o skutečný zápas, časté je setkání s očistným ohněm, jsou tu exploze silných energetických proudů, agresivní scény, Titánské boje. Titánský aspekt je odrazem mohutných sil, se kterými se jedinec setkává – například kosmické bitvy sil světla a temnoty. Můžeme se zde ztotožňovat s přírodními živly, například sopkami, bouřemi, zemětřesením, přívalovými vlnami nebo tornády.

Jedinec už není bezmocný a je aktivně zapojen a nabývá pocitu, že jeho utrpení má určitý směr, cíl a smysl. Už není pouhou obětí. Znovuprožití této fáze může uvolnit zablokovanou energii nebo předráždění, můžeme projít očištěním.

Také se v této fázi mohou objevovat sexuální zážitky, jako výjevy z uliček lásky, výstřední sexuální a erotické praktiky, pohlavní zneužívání nebo znásilnění. Prožitková logika sexuálního aspektu není v procesu smrti a znovuzrození na první pohled zřejmá, ale transformace velkého utrpení, především dušení může přerůst do zvláštní podoby sexuálního vzrušení.

Protože se zde objevuje sexuální vzrušení s vážným ohrožením života, tvoří se zde také základ pro rozvoj různých sexuálních dysfunkcí.

Možné problémy v životě

Sexuální dysfunkce, jako kastrační komplex u mužů i žen, homosexualita, nadměrné sexuální puzení – nymfomanie a sadomasochismus, ale také chybějící menstruační cyklus, křeče, bolestivý sexuální styk, neschopnost dosáhnout orgasmu. Různé mánie a hysterie. Vnitřní konflikty, vysoké ambice a agresivita. Různé psychosomatické projevy a potíže. Také strach z určité nemoci, nakažení a nečistoty.

Čtvrtá matrice

Čtvrtá matrice je konečné oddělení od matky a přestřižení pupeční šňůry. Tímto se završuje předchozí, velice náročný proces. Pociťujeme explosivní vysvobození a vystupujeme na světlo. Můžeme pociťovat účinek anestetik, tlak kleští, i vnímat jednotlivé úkony porodníka, či různé porodní zásahy.

Symbolicky se zde odehrává smrt ega, ztrácíme veškeré záchytné body o tom, kdo jsme, nemáme tušení, co nás na druhé straně čeká, nebo je – li tam vůbec něco. Tento strach je důvodem, že se mnoho jedinců snaží ze všech sil tomuto procesu vzdorovat, důsledkem čehož mohou v tomto stavu psychicky uvíznout. Když úspěšně překonáme metafyzický strach a necháme všemu volný průběh a podvolíme se absolutnímu zničení, tělesnému zániku a vzdáme se všeho, co jsme doposud pokládali za důležité a smysluplné, dopadneme až na kosmické dno, kde jsme zaplaveni vizemi nadpozemsky zářivého a nádherného světla, duhových oblouků a nebeských krajin. Můžeme se setkat s Velkou bohyní matkou, zažívat pocity vykoupení, vysvobození a požehnání. Obvykle zažíváme silný nával citů k sobě, ostatním lidem, přírodě a veškerému bytí. Tyto zážitky nastávají, pokud byl průběh porodu přirozený, pokud byl porod vyčerpávající nebo ovlivněn silnými anestetiky není zážitek znovuzrození takto triumfální. Spíše se jedná o pocity pomalého zotavování z nějaké ochromující nemoci nebo procitnutí z kocoviny. Také poporodní péče má vliv na emoční vývoj jedince.

V této matrici jako konečné fázi se aktivují a načítají karmické vzorce. Také zde zažíváme poznání, že karmě nelze uniknout. To se může projevovat pocity nesmyslnosti a vědomím neustálého koloběhu zrození a smrti.

Možné problémy v životě

Ženská homosexualita, lesbické tendence vyjadřují positivní prenatální složku přilnutí k mateřskému organismu (také přítomno v první matrici). Stejně jako u první matrice jsou tu přítomné sklony k závislostem, lpění na příjemném, nadměrná očekávání a požadavky šťastného chování. Také je zde vztah mezi destruktivním jednáním a transcendencí (zážitek smrti ega, která se vztahuje i třetí matrici a následné znovuzrození).

Závěr

Je dobré si uvědomit, že mnohé naše postoje k sobě samým i okolnímu světu jsou stále silně kontaminované tímto přetrvávajícím a hlubokým pozůstatkem pocitů zranitelnosti a slabosti, které jsme zažívali během porodu. V určitém smyslu můžeme říci, že jsme se sice narodili anatomicky, ale emočně jsme si tuto skutečnost ještě neosvojili.

Věřte, že znovuprožití těchto fází má v našem životě dalekosáhlý význam. Proces je velice očistný, přináší hlubší vhled na sebe sama a dodává nám odvahu i elán začít formovat život více podle našich představ a k naší spokojenosti. Tento proces je také základním pilířem pro naše sebepoznávání.

 
© Copyright 2008-2010 Kateřina Žižková Aktualizováno dne 29.8.2011